ગુજરાતમાં પ્રથમ તબક્કામાં બપોર સુધી 410 લોકોને અપાઈ રસી, હજુ સુધી કોઈ આડઅસર નહીં
ગુજરાતમાં પ્રથમ તબક્કામાં બપોર સુધી 410 લોકોને અપાઈ રસી, હજુ સુધી કોઈ આડઅસર નહીં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ