ગુજરાતમાં ધોરણ-9 અને 11માં શિક્ષણકાર્ય શરૂ કરવાના નિર્ણયને રાજ્ય શાળા સંચાલક મંડળે વધાવ્યો, કહ્યું સ્કૂલો ખોલવા અમે તમામ રીતે તૈયાર છીએ, ધો-9 અને 11ના વર્ગ શરૂ થવા ખુબ જરૂરી હતા
ગુજરાતમાં ધોરણ-9 અને 11માં શિક્ષણકાર્ય શરૂ કરવાના નિર્ણયને રાજ્ય શાળા સંચાલક મંડળે વધાવ્યો, કહ્યું સ્કૂલો ખોલવા અમે તમામ રીતે તૈયાર છીએ, ધો-9 અને 11ના વર્ગ શરૂ થવા ખુબ જરૂરી હતા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ