ગુજરાતમાં આજે ફરી 10 ડિગ્રી તાપમાન સાથે કોલ્ડવેવની આગાહી: રાજ્યમાં લઘુતમ તાપમાન 2 ડિગ્રી ઘટીને 10 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું, નલિયામાં નોંધાયું સૌથી ઓછું 6.2 ડિગ્રી તાપમાન, અમદાવાદમાં આજે 11 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું, 26 જાન્યુઆરીથી રાજ્યમાં થશે ઠંડીમાં ઘટાડો, સાઈક્લ
ગુજરાતમાં આજે ફરી 10 ડિગ્રી તાપમાન સાથે કોલ્ડવેવની આગાહી: રાજ્યમાં લઘુતમ તાપમાન 2 ડિગ્રી ઘટીને 10 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું, નલિયામાં નોંધાયું સૌથી ઓછું 6.2 ડિગ્રી તાપમાન, અમદાવાદમાં આજે 11 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું, 26 જાન્યુઆરીથી રાજ્યમાં થશે ઠંડીમાં ઘટાડો, સાઈક્લ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ