ગુજરાતની દીકરી રોલ મેડલ તરીકે પ્રસ્તુત થઇ: પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કારમાં અમદાવાદની ખુશી પટેલને પુરસ્કારથી સન્માનિત કરાઇ, રાજ્ય કક્ષાએ 25 ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ચૂકી છે, 17મી એશિયનમાં સ્કેટિંગમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું
ગુજરાતની દીકરી રોલ મેડલ તરીકે પ્રસ્તુત થઇ: પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કારમાં અમદાવાદની ખુશી પટેલને પુરસ્કારથી સન્માનિત કરાઇ, રાજ્ય કક્ષાએ 25 ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ચૂકી છે, 17મી એશિયનમાં સ્કેટિંગમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ