ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જામનગરની મુલાકાતે: પશુઓના આઇસોલેશન તથા વેક્સિનેશન સેન્ટરની મુલાકાત લીધી
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જામનગરની મુલાકાતે: પશુઓના આઇસોલેશન તથા વેક્સિનેશન સેન્ટરની મુલાકાત લીધી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ