ગુજરાતના બજેટને લઇને નીતિન પટેલનું સૂચક નિવેદન. DyCMએ કહ્યું- બજેટમાં સર્વાંગી વિકાસને ધ્યાને રાખ્યો છે. આપણું બજેટ પ્રજાલક્ષી હશે.
ગુજરાતના બજેટને લઇને નીતિન પટેલનું સૂચક નિવેદન. DyCMએ કહ્યું- બજેટમાં સર્વાંગી વિકાસને ધ્યાને રાખ્યો છે. આપણું બજેટ પ્રજાલક્ષી હશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ