ગુજરાતના ખેડૂતોએ વગર મંજુરીએ ખેતરોમાં વીજળીના તાર નાખવા પર ઉગ્ર વિરોધ
ગુજરાતના ખેડૂતોએ વગર મંજુરીએ ખેતરોમાં વીજળીના તાર નાખવા પર ઉગ્ર વિરોધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ