ગાંધીનગર: ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની બોર્ડ પરીક્ષાને લઈ જાહેરાત. 20 ફેબ્રુઆરી સુધી www.gseb.org વેબ સાઈટ પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે. બોર્ડે નક્કી કરેલી પરીક્ષા ફી સાથે ભરી શકાશે ફોર્મ.
ગાંધીનગર: ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની બોર્ડ પરીક્ષાને લઈ જાહેરાત. 20 ફેબ્રુઆરી સુધી www.gseb.org વેબ સાઈટ પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે. બોર્ડે નક્કી કરેલી પરીક્ષા ફી સાથે ભરી શકાશે ફોર્મ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ