ગાંધીનગરમાં બાળકને તરછોડવા જેવો બીજો કિસ્સો. વેજલપુરમાં પ્રેમીથી થયેલા એક દિવસના બાળકને તરછોડી માતા ભાગી. સ્થાનિક લોકોએ બાળકની માતાને ઝડપી લીધી.
ગાંધીનગરમાં બાળકને તરછોડવા જેવો બીજો કિસ્સો. વેજલપુરમાં પ્રેમીથી થયેલા એક દિવસના બાળકને તરછોડી માતા ભાગી. સ્થાનિક લોકોએ બાળકની માતાને ઝડપી લીધી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ