ગાંધીનગરનું અક્ષરધામ મંદિર કરાયું બંધ, 30 એપ્રિલ સુધી કોરોના સંક્રમણને ધ્યાનમાં રખાતા બંધ કરવાનો લેવાયો નિર્ણય
ગાંધીનગરનું અક્ષરધામ મંદિર કરાયું બંધ, 30 એપ્રિલ સુધી કોરોના સંક્રમણને ધ્યાનમાં રખાતા બંધ કરવાનો લેવાયો નિર્ણય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ