ગાંધીનગરથી અમદાવાદ વચ્ચે ઈલેકટ્રીક બસ દોડશે, રાજ્ય સરકારે આપી મંજૂરી, ગાંધીનગર, અમદાવાદમાં પ્રદૂષણ અટકાવવા નિર્ણય, એક બસમાં 20 જેટલા મુસાફર મુસાફરી કરી શકશે
ગાંધીનગરથી અમદાવાદ વચ્ચે ઈલેકટ્રીક બસ દોડશે, રાજ્ય સરકારે આપી મંજૂરી, ગાંધીનગર, અમદાવાદમાં પ્રદૂષણ અટકાવવા નિર્ણય, એક બસમાં 20 જેટલા મુસાફર મુસાફરી કરી શકશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ