ગાંધીનગરઃ આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાળ મુદ્દે નીતિન પટેલનું નિવેદન, દરેક કર્મચારીઓએ પોતાની ફરજ બજાવવી જોઈએ, કર્મચારીઓએ કોઈ પણ શરત વગર ફરજ પર પરત ફરવું જોઈએ, એપેડેમીક એક્ટ મુજબ કર્મચારીઓ સામે કાર્યવાહી થશે
ગાંધીનગરઃ આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાળ મુદ્દે નીતિન પટેલનું નિવેદન, દરેક કર્મચારીઓએ પોતાની ફરજ બજાવવી જોઈએ, કર્મચારીઓએ કોઈ પણ શરત વગર ફરજ પર પરત ફરવું જોઈએ, એપેડેમીક એક્ટ મુજબ કર્મચારીઓ સામે કાર્યવાહી થશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ