ખેડૂત આંદોલન : સરકાર જ્યાં સુધી કાયદા પરત ન લે ત્યાં સુધી ઘરે નહીં જાય ખેડૂતો, રાકેશ ટિકૈતનું મોટું એલાન
ખેડૂત આંદોલન : સરકાર જ્યાં સુધી કાયદા પરત ન લે ત્યાં સુધી ઘરે નહીં જાય ખેડૂતો, રાકેશ ટિકૈતનું મોટું એલાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ