ખેડૂત આંદોલન દરમિયાન ઉત્પાત થતાં ભારતીય કિસાન યુનિયને આંદોલન સમેટ્યું. દિલ્હીમાં ઉપદ્રવીઓના ઉપદ્રવ બાદ ખેડૂતોના આંદોલનમાં પડ્યા ભાગલા.
ખેડૂત આંદોલન દરમિયાન ઉત્પાત થતાં ભારતીય કિસાન યુનિયને આંદોલન સમેટ્યું. દિલ્હીમાં ઉપદ્રવીઓના ઉપદ્રવ બાદ ખેડૂતોના આંદોલનમાં પડ્યા ભાગલા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ