ખેડૂત આંદોલનઃ 26 જાન્યુઆરીને લઇને ટ્રેકટર રેલી અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં 20મીએ સુનાવણી, દિલ્હીમાં ટ્રેકટર રેલી કાયદા-વ્યવસ્થાનો વિષય, ટ્રેકટર રેલી પર પોલીસ નિર્ણય લેઃ SC
ખેડૂત આંદોલનઃ 26 જાન્યુઆરીને લઇને ટ્રેકટર રેલી અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં 20મીએ સુનાવણી, દિલ્હીમાં ટ્રેકટર રેલી કાયદા-વ્યવસ્થાનો વિષય, ટ્રેકટર રેલી પર પોલીસ નિર્ણય લેઃ SC
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ