ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે બેઠક સમાપ્ત, આગામી બેઠકની તારીખ નિશ્ચિત નહીં, આજની બેઠક પણ અનિર્ણાયક રહી
ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે બેઠક સમાપ્ત, આગામી બેઠકની તારીખ નિશ્ચિત નહીં, આજની બેઠક પણ અનિર્ણાયક રહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ