ખેડૂતોને સહાય મુદ્દે કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલે કહ્યું- માવઠામાં ખેડૂતોને નુકસાન ન થયુ હોવાથી સહાય આપવાનું થતું નથી
ખેડૂતોને સહાય મુદ્દે કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલે કહ્યું- માવઠામાં ખેડૂતોને નુકસાન ન થયુ હોવાથી સહાય આપવાનું થતું નથી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ