ખેડૂતોએ આંદોલનનું એલાન કરતાં હરિયાણાના 12 જિલ્લાઓમાં ધારા 144 લાગુ કરાઇ, મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ બંધ
ખેડૂતોએ આંદોલનનું એલાન કરતાં હરિયાણાના 12 જિલ્લાઓમાં ધારા 144 લાગુ કરાઇ, મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ બંધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ