ખેડાના IAS અધિકારી રમેશ મેરજા, ગાંધીનગરના એસ.કે.પ્રજાપતી સહિત રાજ્યના 12 IAS અધિકારીને પ્રમોશન
ખેડાના IAS અધિકારી રમેશ મેરજા, ગાંધીનગરના એસ.કે.પ્રજાપતી સહિત રાજ્યના 12 IAS અધિકારીને પ્રમોશન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x