ખેડાના ડાકોરમાં ભક્તો માટે વેક્સિન ફરજિયાત. આજથી ડાકોરજીના દર્શન કરવા માટે સર્ટિ બતાવવુ ફરજિયાત.
ખેડાના ડાકોરમાં ભક્તો માટે વેક્સિન ફરજિયાત. આજથી ડાકોરજીના દર્શન કરવા માટે સર્ટિ બતાવવુ ફરજિયાત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ