ખાતરના ભાવ વધારા અંગે દિલિપ સંઘાણીએ કહ્યું કે, ઇન્ટરનેશનલ રો-મીટિરિયલસમાં ભાવ વધતા ખાતરમાં ભાવ વધ્યો. હાલની સ્થિતિએ ભાવ વધારો ખેડુતો માટે યોગ્ય નથી.
ખાતરના ભાવ વધારા અંગે દિલિપ સંઘાણીએ કહ્યું કે, ઇન્ટરનેશનલ રો-મીટિરિયલસમાં ભાવ વધતા ખાતરમાં ભાવ વધ્યો. હાલની સ્થિતિએ ભાવ વધારો ખેડુતો માટે યોગ્ય નથી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ