ખાતરના ભાવમાં વધારાનો મામલે આર.સી ફળદુનું નિવેદન. કહ્યું- ગુજરાતમાં આ ભાવ વધારો લાગુ નહીં પડે. ગુજરાતમાં વેચાણ કરતી ખાતર કંપનીએ ભાવ નથી વધાર્યા. ગુજરાતમાં DAP-NPK ખાતરોમાં કોઇ ભાવ વધારો નથી.
ખાતરના ભાવમાં વધારાનો મામલે આર.સી ફળદુનું નિવેદન. કહ્યું- ગુજરાતમાં આ ભાવ વધારો લાગુ નહીં પડે. ગુજરાતમાં વેચાણ કરતી ખાતર કંપનીએ ભાવ નથી વધાર્યા. ગુજરાતમાં DAP-NPK ખાતરોમાં કોઇ ભાવ વધારો નથી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ