ક્ચ્છ મુન્દ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવાનના મોતનો મામલો: ક્ચ્છના ગઢવી-ચારણ સમાજના પ્રમુખ વિજય ગઢવીએ કોંગ્રેસના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી આપ્યું રાજીનામું
ક્ચ્છ મુન્દ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવાનના મોતનો મામલો: ક્ચ્છના ગઢવી-ચારણ સમાજના પ્રમુખ વિજય ગઢવીએ કોંગ્રેસના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી આપ્યું રાજીનામું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ