કોલકાતાઃ TMC ધારાસભ્ય સોનાલી ગુહા, દીપેન્દુ બિસ્વાસ, રવિન્દ્રનાથ ભટ્ટાચાર્ય, જાટૂ લાહિડી ભાજપમાં સામેલ
કોલકાતાઃ TMC ધારાસભ્ય સોનાલી ગુહા, દીપેન્દુ બિસ્વાસ, રવિન્દ્રનાથ ભટ્ટાચાર્ય, જાટૂ લાહિડી ભાજપમાં સામેલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ