કોલકાતાઃ સ્ટ્રૈન્ડ રોડ પર બહુમાળી બિલ્ડિંગમાં લાગી આગ, 6-7 ફાયર વિભાગની ગાડીઓ ફંસાઇ
કોલકાતાઃ સ્ટ્રૈન્ડ રોડ પર બહુમાળી બિલ્ડિંગમાં લાગી આગ, 6-7 ફાયર વિભાગની ગાડીઓ ફંસાઇ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ