કોરોના સામેની ભારતની લડાઈમાં હવે ભારત વધુ મજબૂત બનશે, રશિયન રસી સ્પુટનીક વીના ટ્રાયલને મળી મંજૂરી, બીજા અને ત્રીજા ચરણના ટ્રાયલ ને મળી મંજૂરી, ડો. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ કંડક્ટ કરશે
કોરોના સામેની ભારતની લડાઈમાં હવે ભારત વધુ મજબૂત બનશે, રશિયન રસી સ્પુટનીક વીના ટ્રાયલને મળી મંજૂરી, બીજા અને ત્રીજા ચરણના ટ્રાયલ ને મળી મંજૂરી, ડો. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ કંડક્ટ કરશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x