કોરોના સંક્રમણના પગલે ખેડાના કઠલાલ ફાગવેલનો મેળો મોકૂફ રખાયો, 28 નવેમ્બરથી 6 ડિસેમ્બર સુધી યોજાવાનો હતો મેળો
કોરોના સંક્રમણના પગલે ખેડાના કઠલાલ ફાગવેલનો મેળો મોકૂફ રખાયો, 28 નવેમ્બરથી 6 ડિસેમ્બર સુધી યોજાવાનો હતો મેળો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ