કોરોના વેક્સિન મુદ્દે સરકારને નિર્ણયને ડોક્ટર્સે આવકાર્યો. સરકાર ફ્રીમાં વેક્સિન આપશે તે નિર્ણય આવકારદાયક. 250 રૂપિયાનો ચાર્જ સામાન્ય અને વ્યાજબી છે.
કોરોના વેક્સિન મુદ્દે સરકારને નિર્ણયને ડોક્ટર્સે આવકાર્યો. સરકાર ફ્રીમાં વેક્સિન આપશે તે નિર્ણય આવકારદાયક. 250 રૂપિયાનો ચાર્જ સામાન્ય અને વ્યાજબી છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ