કોરોના વાયરસ પર WHOએ ચીનને કહ્યું- મહામારી રોકવા માટે વધુ ઝડપથી નિર્ણયો લઇ શક્યા હોત.
કોરોના વાયરસ પર WHOએ ચીનને કહ્યું- મહામારી રોકવા માટે વધુ ઝડપથી નિર્ણયો લઇ શક્યા હોત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ