કોરોના રસીકરણ બાદ અત્યાર સુધીમાં કુલ 447 લોકોમાં દેખાઇ પ્રતિકૂળ અસર
કોરોના રસીકરણ બાદ અત્યાર સુધીમાં કુલ 447 લોકોમાં દેખાઇ પ્રતિકૂળ અસર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ