ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
કોરોના અપડેટ(30-11-2020): અમદાવાદ શહેરમાં આજે 291 કેસ, અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં 21 કેસ, સુરત શહેરમાં 212, સુરત ગ્રામ્યમાં 54 કેસ, વડોદરા શહેરમાં 147, વડોદરા ગ્રામ્યમાં 40 કેસ નોંધાયા, રાજકોટ શહેરમાં 105 કેસ, રાજકોટ ગ્રામ્યમાં 35 કેસ
કોરોના અપડેટ(30-11-2020): અમદાવાદ શહેરમાં આજે 291 કેસ, અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં 21 કેસ, સુરત શહેરમાં 212, સુરત ગ્રામ્યમાં 54 કેસ, વડોદરા શહેરમાં 147, વડોદરા ગ્રામ્યમાં 40 કેસ નોંધાયા, રાજકોટ શહેરમાં 105 કેસ, રાજકોટ ગ્રામ્યમાં 35 કેસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ