કોરોના અને લૉકડાઉનની અસર અલંગ શીપ બ્રેકિંગ યાર્ડને થઈ, 6 મહિનામાં 150ના બદલે 80 જહાજ ભંગાયા
કોરોના અને લૉકડાઉનની અસર અલંગ શીપ બ્રેકિંગ યાર્ડને થઈ, 6 મહિનામાં 150ના બદલે 80 જહાજ ભંગાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x