કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022: ભારતને રેસલિંગમાં મળ્યો વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ, સાક્ષી મલિકને 62 કિલો કેટેગરીમાં મળ્યો ગોલ્ડ મેડલ
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022: ભારતને રેસલિંગમાં મળ્યો વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ, સાક્ષી મલિકને 62 કિલો કેટેગરીમાં મળ્યો ગોલ્ડ મેડલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ