કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022: ભારતના ખાતામાં વધુ એક ગોલ્ડ, કુશ્તીમાં બજરંગ પૂનિયાએ આપી ધોબી પછાડ, ફાઇનલમાં કેનેડાના પહેલવાનને હરાવી જીત્યો ગોલ્ડ
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022: ભારતના ખાતામાં વધુ એક ગોલ્ડ, કુશ્તીમાં બજરંગ પૂનિયાએ આપી ધોબી પછાડ, ફાઇનલમાં કેનેડાના પહેલવાનને હરાવી જીત્યો ગોલ્ડ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ