કોંગ્રેસે શરૂ કર્યો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો પ્રચારઃ અમદાવાદવા મોડાસર ગામે રાજીવ સાતવ અને અમિત ચાવડા ટ્રેક્ટર રેલીમાં જોડાયાં, ખેડૂતો સાથે કોંગ્રેસ નેતાઓએ ખાટલા બેઠક કરી
કોંગ્રેસે શરૂ કર્યો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો પ્રચારઃ અમદાવાદવા મોડાસર ગામે રાજીવ સાતવ અને અમિત ચાવડા ટ્રેક્ટર રેલીમાં જોડાયાં, ખેડૂતો સાથે કોંગ્રેસ નેતાઓએ ખાટલા બેઠક કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ