કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી 27 અને 28 જાન્યુઆરીએ કેરળનો પ્રવાસ કરશે.
કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી 27 અને 28 જાન્યુઆરીએ કેરળનો પ્રવાસ કરશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ