કેવડિયા SOUથી અમદાવાદ જતા આર્મીના હેલિકોપ્ટરનું ખેડાના વીણા ગામે ખુલ્લા ખેતરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ. હાલ હેલિકોપ્ટર અને અંદર સવાર લોકો સુરક્ષિત.
કેવડિયા SOUથી અમદાવાદ જતા આર્મીના હેલિકોપ્ટરનું ખેડાના વીણા ગામે ખુલ્લા ખેતરમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ. હાલ હેલિકોપ્ટર અને અંદર સવાર લોકો સુરક્ષિત.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ