કેન્દ્રીય રમત ગમત મંત્રી કિરેન રિજિજૂને આયુષ મંત્રાલયનો વધારાનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો
કેન્દ્રીય રમત ગમત મંત્રી કિરેન રિજિજૂને આયુષ મંત્રાલયનો વધારાનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ