કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ અજય ભલ્લાનો કાર્યકાળ 22 ઓગસ્ટ 2021 સુધી લંબાવાયો, આ મહિનાના અંતે તેમનો કાર્યકાળ થતો હતો પૂર્ણ.
કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ અજય ભલ્લાનો કાર્યકાળ 22 ઓગસ્ટ 2021 સુધી લંબાવાયો, આ મહિનાના અંતે તેમનો કાર્યકાળ થતો હતો પૂર્ણ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x