કૃષિ કાયદાઓ પર રોક લગાવવા સરકાર તૈયાર થઇ, 22 જાન્યુઆરીએ ખેડૂતો જવાબ આપશે.
કૃષિ કાયદાઓ પર રોક લગાવવા સરકાર તૈયાર થઇ, 22 જાન્યુઆરીએ ખેડૂતો જવાબ આપશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ