કુંભના મેળાને લઈ કેન્દ્ર સરકારે SOP જાહેર કરી, વૃદ્વો, બાળકો અને ગર્ભવતી મહિલાઓને પ્રવેશ નહી, કુંભના મેળામાં ભાગ લેવા ઈચ્છુકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવુ પડશે
કુંભના મેળાને લઈ કેન્દ્ર સરકારે SOP જાહેર કરી, વૃદ્વો, બાળકો અને ગર્ભવતી મહિલાઓને પ્રવેશ નહી, કુંભના મેળામાં ભાગ લેવા ઈચ્છુકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવુ પડશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ