કરચોરીની આશંકાએ સ્ટેટ GSTની મોટી કાર્યવાહી. ખોટી ઇનપુટ ટેક્ષ ક્રેડિટ મામલે સ્ટેટ GSTની તપાસ. રાજ્યભરમાં 21 પેઢીઓના 52 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા.
કરચોરીની આશંકાએ સ્ટેટ GSTની મોટી કાર્યવાહી. ખોટી ઇનપુટ ટેક્ષ ક્રેડિટ મામલે સ્ટેટ GSTની તપાસ. રાજ્યભરમાં 21 પેઢીઓના 52 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ