કચ્છ: પંચાયતની જમીન ખાનગી ટ્રસ્ટને ફાળવવાના વિરોધમાં ભૂજના 5500થી વધુ મતવાળા દેશલપર ગામના લોકોએ ચૂંટણીનો કર્યો બહિષ્કાર, વહીવટી તંત્ર-રાજકીય આગોવાનોની સમજાવટ રહીં નિષ્ફળ
કચ્છ: પંચાયતની જમીન ખાનગી ટ્રસ્ટને ફાળવવાના વિરોધમાં ભૂજના 5500થી વધુ મતવાળા દેશલપર ગામના લોકોએ ચૂંટણીનો કર્યો બહિષ્કાર, વહીવટી તંત્ર-રાજકીય આગોવાનોની સમજાવટ રહીં નિષ્ફળ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ