ઓડિશા સરકારે દિલ્હી સમેત ૧૨ અન્ય રાજ્યોથી આવનારા લોકો માટે ૭ દિવસનું હોમ આઇસોલેશન ફરજિયાત બનાવ્યું
ઓડિશા સરકારે દિલ્હી સમેત ૧૨ અન્ય રાજ્યોથી આવનારા લોકો માટે ૭ દિવસનું હોમ આઇસોલેશન ફરજિયાત બનાવ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ