ઓડિશામાં સુરત પોલીસનું સફળ ઓપરેશન: દેશના સૌથી મોટા ગાંજા સપ્લાયર ભાઈઓને સુરત પોલીસે ઝડપ્યા, ચિત્રાસેના પરીડા, ગુડ્ડી પરીડા બન્ને પર 30 હજારનું હતું ઈનામ, ઓપરેશન દરમિયાન ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ઓડિશા STF પર હુમલો પણ કર્યો હતો
ઓડિશામાં સુરત પોલીસનું સફળ ઓપરેશન: દેશના સૌથી મોટા ગાંજા સપ્લાયર ભાઈઓને સુરત પોલીસે ઝડપ્યા, ચિત્રાસેના પરીડા, ગુડ્ડી પરીડા બન્ને પર 30 હજારનું હતું ઈનામ, ઓપરેશન દરમિયાન ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને ઓડિશા STF પર હુમલો પણ કર્યો હતો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ