ઓખા કોસ્ટગાર્ડે ઝડપેલી પાકિસ્તાની બોટનો મામલો, અલ્લાહ પાવાવકલ નામની ઝડપાયેલી બોટ પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતની, બોટના 12 કૃમેમ્બરોનું સુરક્ષા એજન્સીઓ જોઈન્ટ ઈન્ટ્રોગેશન કરશે
ઓખા કોસ્ટગાર્ડે ઝડપેલી પાકિસ્તાની બોટનો મામલો, અલ્લાહ પાવાવકલ નામની ઝડપાયેલી બોટ પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતની, બોટના 12 કૃમેમ્બરોનું સુરક્ષા એજન્સીઓ જોઈન્ટ ઈન્ટ્રોગેશન કરશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ