એક વોર્ડ એક પ્રતિનિધિ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે સુનાવણી પૂર્ણ, આજે કોર્ટે આપી શકે છે ચૂકાદો, પ્રદેશ કોંગ્રેસ તરફથી સુપ્રિમમાં અરજી કરવામાં આવી છે
એક વોર્ડ એક પ્રતિનિધિ અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે સુનાવણી પૂર્ણ, આજે કોર્ટે આપી શકે છે ચૂકાદો, પ્રદેશ કોંગ્રેસ તરફથી સુપ્રિમમાં અરજી કરવામાં આવી છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ