ઉત્તર પ્રદેશઃ લખનઉના ચારબાગ સ્ટેશન પાસે ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી, બધા યાત્રીઓ સુરક્ષિત
ઉત્તર પ્રદેશઃ લખનઉના ચારબાગ સ્ટેશન પાસે ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી, બધા યાત્રીઓ સુરક્ષિત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ