ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓઇલ મિલોમાં GST વિભાગના દરોડા. વિજાપુરની 5 ઓઇલ મિલ, કડી, વિસનગર, હારીજ અને રાધનપુરની ઓઇલ મિલોમાં પણ ચેકિંગ. 9 ઓઇલ મિલો માંથી રૂ.5.64 કરોડની ઓઇલ ચોરી ઝડપાઇ.
ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓઇલ મિલોમાં GST વિભાગના દરોડા. વિજાપુરની 5 ઓઇલ મિલ, કડી, વિસનગર, હારીજ અને રાધનપુરની ઓઇલ મિલોમાં પણ ચેકિંગ. 9 ઓઇલ મિલો માંથી રૂ.5.64 કરોડની ઓઇલ ચોરી ઝડપાઇ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ