ઉત્તરાખંડમાં 11 IFS અધિકારી કોરોના પોઝિટીવ, FRI સંસ્થાન કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં ફેરવાયું
ઉત્તરાખંડમાં 11 IFS અધિકારી કોરોના પોઝિટીવ, FRI સંસ્થાન કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં ફેરવાયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ